Zamówienie publiczne na dostawe i zakup paliwa – olej napędowy ON dla ZUK Spółka z o.o. w Suszu rok 2018/2019

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: ZUK-ZP/1/2018

                      Nazwa zadania: Dostawa zakup paliwa – olej napędowy ON”

             Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w dniu 02-01-2019 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa zakup paliwa – olej napędowy ON”.

             Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 175 600 zł  brutto.

 Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej: Ofertę nr 1 złożoną przez:

 PPHU „Martex” Jadwiga Kamińska

Al. Jana Pawła II 1a

14-200 Iława 

 Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najniższą cenę brutto oferty. Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, oferta jest zgodna z treścią SWIZ oraz spełnia wymogi formalne. Oferta uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 pkt zgodnie z ustaloną wagą kryterium.

 Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu 8.01.2019 r.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta Nr 1

 Nazwa wykonawcy: PPHU „MARTEX” Jadwiga Kamińska

Adres Wykonawcy: Al. Jana Pawła II 1a, 14-200 Iława

Cena oferty brutto: 175 600 zł brutto

Udzielony stały rabat: 4,5 %

Termin płatności : 30 dni

Liczba pkt. w kryterium cena: 20

Liczba pkt. w kryterium rabat:  60

Liczba pkt. w kryterium termin : 20

Razem liczba pkt.: 100

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono z udziału 

w postępowaniu żadnej oferty.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: Liczba pkt. W kryterium cena

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).