Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1.     Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

    Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

·         listownie: ul. Kajki 9, 14-240 Susz.

·         przez skrzynkę elektroniczną : sekretariat@zuksusz.pl

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@zuksusz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.     Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

·         organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

·         podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonymi przepisami prawa
na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie
z polecaniami Administratora Danych Osobowych.

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa lub
z zawartych umów

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

8.     W zakresie, jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.     Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika
z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa