Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29.05.2019 w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Susz 


 

UWAGA

                  Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie                      

z Decyzją Nr GD.RET.070/14/D/2018.KR z dnia 22 maja 2018 roku, 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie odnośnie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Spółki, z dniem 11.06.2019 roku obowiązują nowe ceny: 

- za wodę     4,11 zł / m3 plus obowiązujący VAT

- za ścieki       5,29 zł/ m3 plus obowiązujący VAT

Szczegóły Decyzji do wglądu w siedzibie Spółki lub na stronie  www.zuksusz.pl

                                                                                                       Prezes Zarządu                                                                                                                                   B. Niemkiewicz                                     Zakład wodociągów i kanalizacji zajmuje się w głównej mierze uzdatanieniem wody dla mieszkańców Gminy i Miasta Susz oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Obsługa administracyjna działu zajmuję się :

Tomasz Suliński - dyrektor d/s wody i kanalizacji tel. 512 275 654 lub 55 2786 061 mail: zwik@zuksusz.pl

Aleksander Brzuzy - kierownik ds. wody i kanalizacji tel. 516 175 591 mail: zwik.spec@zuksusz.pl

Małgorzata Lichowska - referent d/s rozliczeń tel. 502 080 644 lub 55 2786 061 mail: zwikroz@zuksusz.pl


Telefony Alarmowe :

Telefon pierwszego kontaktu (zgłoszenie naprawy uszkodzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) - 512 035 446 lub 55 2786 114

Kanalizacja sanitarna (likwidacja zatorów sieci oraz przyłączy) - 517 613 177

Zgłoszenia w przypadku wystąpienia przerwy w dostawach wody - 510 094 479


ZARZĄDZENIE

Prezesa Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Suszu  z dnia 30 10 2017 r.                                                                                    

Niniejszym z dniem 01.11.2017 roku ustalam cennik za wykonywane przez Spółkę usługi:

 1. Wykonanie dwustronnego podejścia do wodomierza(podlicznika) Ø15-20mm                                      - 80,00zł-PLN+VAT.

 2. Montaż lub demontaż wodomierza bez wykonania obustronnego podejścia   55,00zł-PLN+VAT.

 3. Odbiór i plombowanie(podlicznika)-45,00zł-PLN+VAT( w przypadku zakupu wodomierza od ZUK Spółka z o.o. usługa wliczona w cenę wodomierza).

 4. Naprawa zerwanego wodociągu-obciążenie za faktyczny czas naprawy (55,00zł-PLN za 1rbg/za 1 pracownika/) a ponadto, po usunięciu awarii, obciążenie za przepłukanie sieci wodociągowej z 7-krotną wymianą wody, przy założeniu średniej prędkości przepływu wody 1,5ltr./sek., według poniższego zestawienia:

- Ø50-10m3/h                                             

- Ø65-17,9m3/h

- Ø80-27,1m3/h                                          

- Ø100-44,2m3/h

- Ø125-66,2m3/h                      

- Ø150-95,3m3/h

- Ø200-169m3/h

- Ø250-264,9m3/h

- Ø300-301,5m3/h

       5.  Wykonanie sieci i studni kanalizacji sanitarnej do średnicy Ø160 (materiał i robocizna):

          - osadzenie studni PCV o średnicy Ø40-50 do głębokości 2 metrów - 605zł-PLN+VAT,

          - każdy następny rozpoczęty metr głębokości -110zł-PLN+VAT,

          - osadzenie studni betonowej do głębokości 2metrów -1 100zł-PLN+VAT,

          - każdy następny rozpoczęty metr głębokości - 330zł-PLN+VAT,

          - ułożenie rurociągu kanalizacji sanitarnej do średnicy Ø160 na głębokości do 2 m.

             80zł-PLN+VAT za metr bieżący.

          - ułożenie rurociągu kanalizacji sanitarnej powyżej średnicy Ø160-   90zł-PLN+VAT za

            metr bieżący.

 1. Czyszczenie  kanalizacji sanitarnej i deszczowej -220zł-PLN+VAT za rbg.

 2. Za zamknięcie i otwarcie rurociągu wodnego wykonane na zlecenie-275 zł-PLN+VAT.

 3. Uzgodnienie projektu technicznego -120zł-PLN+VAT za pierwszą stronę i 11zł-PLN+VAT za każdą następną.

 4. Wydanie zaświadczenia o jakości wody-25zł-PLN+VAT za 1 sztukę.

 5. Zrzut ścieków na oczyszczalni-4,94PLN+VAT za 1m3.

 6. Wywóz nieczystości płynnych do 5km-19,05zł-PLN+VAT za 1m3.

 7. Wywóz nieczystości płynnych powyżej 5km-22,95-PLN+VAT za 1m3.

 8. Usługa koparko-ładowarki HSW-110zł-PLN+VAT za 1rbg.

 9. Inne prace wg indywidualnej wyceny.