Jesteśmy zawsze do usług

dla naszych Klientów


INFORMACJA

 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie  z decyzją nr GD.RET.070/14/D/2018.KR z dnia 22.05.2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „ WODY POLSKIE” w Gdańsku, w obrębie Miasta i Gminy Susz zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Suszu na okres trzech lat. Nowa taryfa obowiązuje z dniem 11.06.2018 roku.

Wyjaśnienie ZUK Sp. z o.o. w Suszu ; nowe taryfy zostały opracowane zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W nowej taryfie odstąpiono od tak zwanego abonamentu i wprowadzono jednoczłonową taryfę dla wszystkich odbiorców.

W pierwszych 12 miesiącach obowiązywania nowych taryf cena 1 m3 wody wynosi 4,06 zł. netto, a ścieków 5,23 zł. netto za 1 m3 .                                               Do tych cen będzie doliczany obowiązujący podatek VAT. 

Treść Decyzji, a szczególnie stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych norm wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji,  są do wglądu na stronie internetowej Spółki lub w jej siedzibie.  

                                                                                                          Prezes Zarządu

Bolesław Niemkiewicz                                                      

Decyzja nr GD.RET.070.14.D.2018.KR.pdf

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Susz pragnie podziękować Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu za wyróżnienie i docenienie pracy i wkładu jaki poczyniła Spółka na rzecz inicjatyw sportowych w 2017 odbywających się w naszej Gminie. Pragnę również podziękować za owocna współpracę w tym mijającym roku 2017. 

Dziękuje również za wyróżnienie i uznanie zasług na rzecz rozwoju branży gospodarki nieruchomościami uzyskane w 2017 roku. 


Z wyrazami Szacunku           
Bolesław Niemkiewicz          Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej  spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać następujących przedmiotów i substancji:

  •  materiałów opatrunkowych i higienicznych( podpaski, pampersy), włosów, szmat, garderoby, które łącząc się w sploty uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników i chusteczek papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  •  lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • materiałów budowlanych, popiołów, które opadają na dno urządzeń kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów ( resztek jedzenia) , które tężejąc i osadzając sie w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku i na zewnątrz.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji stwarza problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Pamiętajmy, każda awaria powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków i ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.Ponadto, zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla naszego środowiska.

Prezes Zarządu