Jesteśmy zawsze do usług

dla naszych Klientów


Susz, 20.11.2018

 Ogłoszenie 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuję, że dnia 22.11.2018 w godzinach 8.00 -`15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z modernizacją sieci wodociągowej.

 W związku z prowadzonymi pracami wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Susz : Leśna, Osiedle Leśne, Kopernika, Pieniężnego, Michałowo, Różnowo, Dąbrówka, Kamieniec. Za wszystkie utrudnienia związane z brakiem wody z góry przepraszamy. Z poważaniem

Dyrektor ZWiK

Tomasz Suliński


Susz dnia 02.07.2018

Na podstawie otrzymanej w dniu dzisiejszym Decyzji HK. 4020.2.65.2018 od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że woda w sieci wodociągowej zaopatrywanej przez stację uzdatniania wody w Suszu  
odpowiada normom sanitarnym i NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez ludzi.

Woda z SUW Susz zaopatruje miejscowości : Susz, Adamowo, Bronowo, Dąbrówkę, Emilianowo, Karolewo, Kamieniec, Michałowo, Różnowo, Ulnowo.

Informujemy również , że woda na wyjściu ze stacji uzdatniania wody cały czas spełniała i spełnia normy sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. ( Dz.U. poz.2294)

 

                                                                          Prezes Zarządu    

Bolesław Niemkiewicz


Susz dnia 27.06.2018

KOMUNIKAT  

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Suszu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację(Decyzja HK.4020.2.65.2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie z dnia 27.06.2018 r.) ,że w wodociągu Susz zasilającego miejscowości: Susz, Kamieniec, Ulnowo, Różnowo, Bronowo, Emilianowo  (bez Róży), Michałowo, Adamowo, Dąbrówka, i Karolewo stwierdzono śladowe ilości bakterii grupy coli (8 jednostek/100ml).  Według zaleceń PPIS Iława woda nadaje się warunkowo do spożycia po przegotowaniu.

Bakteria grupy coli ginie przy temperaturze ponad 60oC. Wodę należy przegotować i ostudzić według potrzeb do użytkowania.

W związku ze stwierdzoną warunkową przydatnością wody do spożycia surowa woda z kranu nie może być spożywana, używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania. Wszystkie zmiany dotyczące zaistniałej sytuacji będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki.

Woda zdatna do spożycia jest dostępna w Suszu na ul. Kajki 9 w Zakładzie Usług Komulanych Spółka z o.o. w godzinach 7:00 19:00

                                                  Prezes Zarządu                                                                                                        B. Niemkiewicz

INFORMACJA

 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie  z decyzją nr GD.RET.070/14/D/2018.KR z dnia 22.05.2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „ WODY POLSKIE” w Gdańsku, w obrębie Miasta i Gminy Susz zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Suszu na okres trzech lat. Nowa taryfa obowiązuje z dniem 11.06.2018 roku.

Wyjaśnienie ZUK Sp. z o.o. w Suszu ; nowe taryfy zostały opracowane zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W nowej taryfie odstąpiono od tak zwanego abonamentu i wprowadzono jednoczłonową taryfę dla wszystkich odbiorców.

W pierwszych 12 miesiącach obowiązywania nowych taryf cena 1 m3 wody wynosi 4,06 zł. netto, a ścieków 5,23 zł. netto za 1 m3 .                                               Do tych cen będzie doliczany obowiązujący podatek VAT. 

Treść Decyzji, a szczególnie stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnych norm wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji,  są do wglądu na stronie internetowej Spółki lub w jej siedzibie.  

                                                                                                          Prezes Zarządu

Bolesław Niemkiewicz                                                      

Decyzja nr GD.RET.070.14.D.2018.KR.pdf

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Susz pragnie podziękować Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu za wyróżnienie i docenienie pracy i wkładu jaki poczyniła Spółka na rzecz inicjatyw sportowych w 2017 odbywających się w naszej Gminie. Pragnę również podziękować za owocna współpracę w tym mijającym roku 2017. 

Dziękuje również za wyróżnienie i uznanie zasług na rzecz rozwoju branży gospodarki nieruchomościami uzyskane w 2017 roku. 


Z wyrazami Szacunku           
Bolesław Niemkiewicz          Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej  spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać następujących przedmiotów i substancji:

  •  materiałów opatrunkowych i higienicznych( podpaski, pampersy), włosów, szmat, garderoby, które łącząc się w sploty uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników i chusteczek papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  •  lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • materiałów budowlanych, popiołów, które opadają na dno urządzeń kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów ( resztek jedzenia) , które tężejąc i osadzając sie w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku i na zewnątrz.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji stwarza problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Pamiętajmy, każda awaria powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków i ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.Ponadto, zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla naszego środowiska.

Prezes Zarządu