Jesteśmy zawsze do usług

dla naszych Klientów

OBWIESZCZENIE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA WODY

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz. 139,1893, z późniejszymi zmianami) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z informacją dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta i Gminy Susz przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom zawartym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)


  1. Wodociąg publiczny Jawty Małe- orzeczenie HK.4020.2.153.2017 z 15 września 2017r.

stwierdza przydatność wody do spożycia;


W związku z powyższym dopuszcza się do spożycia wodę wodociągową z SUW Jawty Małe dla mieszkańców miejscowości: Jawty Małe, Jawty Wielkie, Nipkowie, Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Wądoły i Wiśniówek.


Za wszelkie utrudnienia związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy.
Prezes Zarządu

Bolesław Niemkiewicz


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej  spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać następujących przedmiotów i substancji:

  •  materiałów opatrunkowych i higienicznych( podpaski, pampersy), włosów, szmat, garderoby, które łącząc się w sploty uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników i chusteczek papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  •  lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • materiałów budowlanych, popiołów, które opadają na dno urządzeń kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów ( resztek jedzenia) , które tężejąc i osadzając sie w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku i na zewnątrz.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji stwarza problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Pamiętajmy, każda awaria powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków i ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.Ponadto, zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla naszego środowiska.

Prezes Zarządu